Bygningshistorie

Opført i 1600, og er sandsynligvis Nakskovs ældste bygning. Gavlen er fornyet og grundmuret i 1800-tallet

Beskrivelse

Dronningens Pakhus liggende ved Nakskov havn, vinkelret på havnekajen mellem andre bevarede pakhuse. Bygningen er et 1600-tals pakhus i 30 fag og to stokværk, med sorttjærret træværk, gulkalkede tavl og et højt, ubrudt rødt tegltag, der mod nord er halvvalmet. Bindingsværket har i de fleste tavl løsholter og skråstivere. Langs begge facader og den nordlige gavl findes i begge stokværk sorttjærrede luger og porte. Enkelte af lugerne er med små glug. Mod øst har bygningen et bevaret hejseværk med tre porte samt gavltrekant. Gavlen mod syd er grundmuret af gule sten og her er lugerne i støbejern med små glug. Indvendigt er konstruktionen bevaret. I stuetagen er dele af træværket malet sort, og der er sand på gulvet. I den øvrige del af pakhuset står træværket enten hvidmalet, eller uden maling. Der er imellem konstruktionen opført flere midlertidige skillevægge.

Miljømæssig værdi

De miljømæssige værdier knytter sig til Dronningens Pakhus sammenhæng med de andre pakhuse, der dominerer havnekajen i Nakskov. Specielt den sydlige, murede gavl har flere lighedstegn med pakhuset mod vest, og deres fælles udtryk skaber værdi ved den styrkede sammenhæng. Da pakhuset ligger frit, er det muligt at beskue bygningen fra alle vinkler, hvilket viser den oprindelige placering, hvor man havde behov for at kunne laste bygningen fra alle sider. Mod vest står pakhuset på en belægning af pigsten, hvilket giver en autentisk fornemmelse af det oprindelige miljø på havnekajen.

Kulturhistorisk værdi

De kulturhistoriske værdier knytter sig til den aflæselige funktion som pakhus. Den tidligere funktion ses i den enkle facade med de mange luger af træ, hvor man har lastet korn. Hertil kommer det gamle hejseværk på østsiden. Indvendigt knytter værdierne sig til den stadig synlige konstruktion, der viser, at bygningen har kunnet bære store mængder af varer.

Arkitektonisk værdi

Det arkitektoniske udtryk er gennemgående enkelt. Alt er dikteret af en konsekvent pragmatisme, der knytter sig til pakhusets oprindelige funktion. Den murede gavl mod syd indeholder flere arkitektoniske detaljer, så som dobbelte savsnitsfriser, der indikerer etageadskillelsen, mønstermurværk med aftegn af blændinger langs gavlens kant, en cirkel blænding, og støbejernsluger. Alle detaljer er placeret symmetrisk, og giver et stærkt udtryk mod havnefronten.